سامانه پایش مرکزی بانک | سپتفا
Sepatfa-Banner-CentralMenu


ATM Logs
بانک شعبه کد شعبه شهر نوع خودپرداز شماره خودپرداز شرح خرابی
صادرات چهارراه آبرسان 2414 تبریز وینکور 721 خطای چاپگر رسید مشتری
صادرات چهارراه آبرسان 2414 تبریز وینکور 721 خطای چاپگر رسید مشتری
صادرات چهارراه آبرسان 2414 تبریز وینکور 721 خطای چاپگر رسید مشتری
صادرات چهارراه آبرسان 2414 تبریز وینکور 721 خطای چاپگر رسید مشتری
صادرات چهارراه آبرسان 2414 تبریز وینکور 721 خطای چاپگر رسید مشتری