تعریف مدل تجهیزات | سپتفا
Sepatfa-Banner-CentralMenu

تعریف مدل تجهیزات

افزودن مورد جدید

شرکت پشتیبان نوع تجهیزات مدل تجهیزات سازنده توضیحات
فرادیس البرز ATM Fardis 210 ایران ویرایش | جزئیات | حذف
خدمات انفورماتیک VSAT PES 8000 آمریکا ویرایش | جزئیات | حذف
خدمات انفورماتیک VNB ISC 428-4P ایران ویرایش | جزئیات | حذف
فرادیس البرز VNB 428 ایران ویرایش | جزئیات | حذف